SÜT SIĞIRINA İLAVE KATKI MADDESİ [Diamond V Xp -(Saccharomyces cerevisiae)]


Süt sığırlarından daha fazla süt alınması konusuyla ilgili çalışma yapılmıştır. Bu çalışma yem katkı maddesi olan Diamond V XP (Sacchaomyces cerevisiae) tam maya ürününün süt sığırlarında süt verimi ve süt yağı üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yapılan araştırmada hayvan materyali olarak erken laktasyon döneminde bulunan 80 tane Holstein ırkı süt sığırı kullanılmıştır. Deneme 40 gün sürmüştür. Maya kültürü katkısının ekleme yapılmadığı grup kontrol grubunu oluştururken, konsantre yemle birlikte 60 g/hayvan/gün Diamond V XP maya kültürü verilen grup muamele grubunu oluşturmuştur. Denemede her iki gruba hayvan başına, 10 kg yaş şeker pancarı posası, 9.5 kg ticari süt yemi (%19 HP, 2800 ME kcal/kg) ile birlikte serbest saman verilmiştir. Maya kültürü katkısının süt yağı üzerine etkisi istatistiki olarak önemli bulunmazken, süt verimi üzerine etkisi istatistiki olarak önemli bulunmuştur.

Kontrol ve muamele grubunun ortalama süt verimi, sırasıyla 19.35 ve 20.13 kg/gün olarak belirlenmiştir (P<0.0001). Sonuç olarak, erken laktasyon dönemindeki süt sığırı rasyonlarında Diamond V XP maya kültürünün hayvanların performansını ve sağlığını olumsuz etkilemeksizin süt verimini arttırmak amacıyla kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.Diamond V XP Ürünü

Ürünün besin madde kompozisyonu Çizelge 1’de verilmiştir. Diamond V firması tarafından geliştirilen özel maya suşları oksijenli ortamda fermantasyona tabi tutularak, Saccharomyces çerevisiae mayasının çoğalması sağlanır. Fakültatif bir maya olan Saccharomyces cerevisiae mayası istenilen miktara ulaştığında oksijenli fermantasyon kesilerek Saccharomyces cerevisiae mayası oksijensiz fermantasyona tabi tutulur. Saccharomyces cerevisiae mayası oksijensiz ortamda üreme faaliyetlerini durdurur. Belli bir stres altına girdiğinden metabolit üretmeye başlar. Oksijensiz fermantasyonun bu aşamasında mayanın hayatta kalabilmesi ve metabolit üretmesi için besin maddesi ihtiyacını karşılamak amacıyla tahıl ve enzim ilavesi gerçekleştirilir. Diamond V XP’nin üretimi esnasında, ne oksijenli ortamda ne de oksijensiz ortamda mayanın ihtiva ettiği hücre içi ve hücre dışı unsurlar ayrılmaz. Bu nedenle, Diamond V XP oksijensiz ortamda üretilen metabolitler ile birlikte hücre içi ve hücre dışı unsurları da içeren bir tam maya ürünüdür. Diamond V XP isimli maya kültürünün üretim aşaması Şekil 1’de, içermiş olduğu metabolitler, hücre içi ve hücre duvarı unsurları da Şekil 2’de verilmiştir.Sonuç olarak

Diamond V XP isimli tam maya ürününün tamamen doğal ve güvenilir bir ürün olduğu söylenmiştir. Bu ürün Avrupa Topluluğu’nda ‘Tamamlayıcı Yem Katkı Maddesi’ olarak tanımlanmıştır. Canlı maya hücresi içeren yem katkı maddelerinin, karma yemlerin pelet yapım aşamasında aktivitelerini kaybetmelerine ve vaat edilen performans parametrelerinin gerisinde kalmalarına neden olunduğu tam maya ürünü olan Diamond V XP isimli üründe ise böyle bir durum söz konusu olmadığı söylenmiştir. Bu nedenle, Diamond V XP isimli ürün ayrı olarak değerlendirilmesi gerektiği savunulmaktadır. Araştırmada, süt sığırı rasyonlarına tam maya kültürü ilavesinin süt verimini arttırdığı ve süt yağını ise etkilemediği belirtilmiştir. Tam maya ürününün farklı dozlarının rasyon değişikliklerine bağlı, laktasyonun farklı dönemlerinde süt yağı konsantrasyonu ve verim artışına etkisini gösteren mekanizmayı ortaya koyabilecek sindirim denemelerine ihtiyaç olduğu söylenmiştir.


Kaynakça

TEKELİ, A., BİlGEÇLİ, K., & FARSAK, E. (2021). Süt Sığırı Rasyonlara İlave Edilen Diamond V Xp (Saccharomyces cerevisiae) Tam Maya Kripton Süt Verimi ve Yağı Yağı Onu Etkileri. Dergipark.org.tr. 14 Haziran 2021'de https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/204712

193 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör